امروز،همان روزیسـتـــ که مرا از آغوش گرم خود به دنیای سردِ آدمی فرستادی..

لمس بودنم حاصل دستان پُر توان توسـتـــ..

تو که خودِ خدایی..

"خدا قوتـــ"را چگونه برایتـــ معنا کنم؟؟

***

باذنِ تو وارد و باذنِ تو خارج میشوم از دنیای پُر حیلهــ..

بُگذار از ورود تا خروجم را لابلای انگشتانتــ سکنا گزینم..

پس،تنهایم مذار..

×مَنـ×

اگر من هم مثه تکــ تکــ ِشما دوســتان،یه فرشتهــ باشم..میخوام امروز رو ..سالروز زمینی شدنمـ رو.. به خودم تبریکـــ بگم

اگر هم مثه شما فرشته نیستم..لیاقتــ ِ فرشته بودن نداشته باشم،پس لمس بودنم رو به خودم تبریکــ میگم..

بـــــابـــاع..من هنوز به سن رانندگی نرسیدم.. خو چی کار کنم..دلم ماشین و قان قان موخواد

درباره ی من صادقانه (ولی مودبانه:دی) پُرِش کنید: کاش یه خورده ........بودی،کاش اینقدر..............نبودی.

سارا:( .. سکوتــ و دیگر هیچ..موفق باشید دوستـــ(و فقط دوستـــ) عزیز..همه میدونند که من نمیتونم منتظر بمونم..یا تا آپـــ بعدی یا...باور کن تصمیم گیری برای بی خیالتـــ شدن سخته..میتونی بفهمی؟؟