خووبـــــ بود..

از این درسهای مزخرفـــ بوود..فقط کنفرانس و مزخرفات بود..

نمیدوونم..