وقتی آن خانوم دوستـــ مادر از آبــ درآمد..

-خانوم غریبه:به به خانوم× حالتون چطوره؟؟خوبی؟؟خوشین؟؟چه عجبـــ ما شما رو دیدیم..

+مادر:سلام..شما چطورید؟؟ما که هستیم شما کم پیدایید..

.

.

.

-اوا این خانوم خشگله(با من بود:دی)دخترته؟؟

من:

+آره..دختر کوچیکمه..

-محصلی؟؟

من:نه..دانشجو هستم.

-(رو به مادر):خونتون کجاستـــ..؟؟

من:

+میدونِ........................

-آقات چی کار استــــ؟؟

من:

+شوهرم......................

-پسرِ من مهندسه و کارمندِ........

من:خمیازهخنثی

هدفـــ از این بحثــــ:

اصلن خوشم نمیاد وقتی این مادرای عزیز تا یه دختر مجرد میبینند،سریع شروع میکنند به گفتن از پسرشون که اِله..بِله..جیمبِله..والله...که چی اصلن؟؟اَه اَه اَه..